نوشته‌ها

دانشگاه ایالتی نووسیبیرسک NSU

دانشگاه ملی علم و فناوری MISIS

دانشگاه موسسه دولتی روابط بین الملل مسکو دانشگاه MGIMO

دانشگاه دولتي لومونوسف مسکو (MSU)